Child, Youth, and Family Studies, Department of

 

ORCID IDs

AHMETOĞLU https://orcid.org/0000-0001-7974-7921

AŞIK ÖZTÜRK https://orcid.org/0000-0002-3342-7735

ACAR http://orcid.org/0000-0003-4007-5691

Date of this Version

Fall 2018

Citation

Turkish Studies Volume 13/27, Fall 2018, pp 19-32.

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14473

Comments

*The current study was presented at the 5th Early Childhood Education Congress held in 18th-21st October 2017.

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı Lautamo (2012) tarafından geliştirilen "PAGS; Play Assessment for Group Settings (GOOD-Grup Ortamlarındaki Oyunun Değerlendirilmesi)" Gözlem Formunun Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmasıdır. Gereç-Yöntem: İki-sekiz yaş arasındaki çocukların doğal grup ortamlarındaki oyun performanslarını ölçmek amacı ile tasarlanan GOOD Gözlem Formu dörtlü Likert tipinde puanlanan 38 maddeden oluşmaktadır. Araştırma verileri Edirne İl Merkezinde bulunan 13 okul öncesi kurumda görev yapan 46 öğretmen ve yaşları 36 ile 73 ay arasında değişen (M=54,6 ay, SS=0.99) toplam 149 çocuktan toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Genel Bilgi Formu, GOOD Gözlem Formu ve öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların duygusal durumu ve davranışları konusundaki fikirlerinin alınması amacıyla LaFreniere ve Dumas (1996) tarafından geliştirilen, Çorapçı ve arkadaşları (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği (SYDD-30)” kullanılmıştır. İlk adım olarak, Grup Ortamlarındaki Oyunun Değerlendirilmesi Gözlem Formu dil ve kültürel açıdan Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bulgular: Ölçeğin geçerliliği Faktör Analizi ve alt-üst %27 lik grup puan farklarıyla ölçülmüştür. Ölçeğin iç güvenirliği Cronbach’s alpha yöntemi ile hesaplanmıştır. Buna ek olarak ölçeğin diğer ölçekler ile yordayıcı geçerliliğine bakılmıştır. Faktör Analizleri sonucu ölçeğin orijinal ölçekteki gibi tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir: (χ2(665) = 1975.93) ve faktör yüklerinin. 61 ile. 83 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Üst %27 (M= 3.53 SS= .10) ile alt %27’lik (M= 2.10, SS= .44) gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (t(80)= -19.86, p < .001). İç güvenirlik katsayısı α=.98 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin öğretmen tarafından değerlendirilen sosyal beceriler ile (r= .69) olumlu bir korelasyon göstermesi ölçeğin geçerlilik ve genellenebilirliğini göstermiştir. Sonuç: Bu analizler doğrultusunda, Grup Ortamlarındaki Oyunun Değerlendirilmesi (GOOD) Gözlem Formunun, Türk çocukları ile uygulanabilir olduğu kabul edilmiştir.

Aim: The aim of the current study is to adapt the "PAGS; Play Assessment in Group Settings" Observation Form (Lautamo, 2012) to Turkish and test its vaidity and reliability. Instrument-Method: 38-item PAGS Observation Form, which was designed to assess the play performances of 2-8 year-olds in natural group settings, is rated on 4-point Likert scale. The data was collected from 46 preschool teachers and 149 preschoolers aged 36-73 months (M=54,6 months, SD=0.99) in Edirne city center. General Information Form, PAGS form with 38 items, and Social Competence and Behavior Evaluation (SCBE-30) developed by LaFreniere and Dumas (1996) and adapted to Turkish by Çorapçı et al. (2010) was used for data collection. SCBE-30 evaluates children’s problematic symptoms and the quality of social skills and consists of three subscales with 10 items in each, which are Social Competence (SC), Anger-Aggression (AA), and Anxiety-Withdrawal (AW), respectively. First, PAGS was adapted to Turkish language and culture. After the legal permissions were taken, the researchers observed the children one by one. Findings: The validity was assessed with Factor Analysis and the Upper and Lower 27% of Group Rule. Cronbach’s Alpha was used to assess the internal reliability of the scale. In addition, predictive validity of the scale was investigated compared to the other scales. The Factor Analysis revealed that the scale has a one-factor structure as in the original version: (χ2(665) = 1975.93) and factor loads ranged between .61 and .83. There was a significant difference between the Upper 27% (M= 3.53 SD= .10) and Lower 27% (M= 2.10, SD= .44) of the group (t(80)= -19.86, p < .001). Internal reliability coefficient was found α=.98. Besides, the positive correlation between the scale and the social skills rated by the teachers (r= .69) supports the validity and generalizability of the scale. Conclusion: Based on the analysis results, Play Assessment for Group Settings (PAGS) Observation Form can be considered as suitable assessment tool for Turkish children.

Share

COinS