Department of Chemistry

 

Date of this Version

2018

Citation

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3/6 ( 93 ) 2018

Comments

© J. Carr, I. Goncharova, D. Golovko, C. McLaughlin, I. Golovko, J. Erickson

DOI: 10.15587/1729-4061.2018.133460

Abstract

Вивчено кiнетику окиснення нiтрит до нiтрат йонiв калiй фератом(VI) в широкому дiапазонi рН, вiд нейтрального до лужного сере- довища. Проведено двi серiї кiнетичних експе- риментiв, заснованих на рiзних технологiях одержання калiй ферату(VI). В першiй серiї експериментiв кристалiчний калiй ферат(VI) отримували хiмiчним синтезом. В дiапазонi рН 6.5–11 твердий K2FeO4 додавали до роз- чинiв нiтрит йонiв при вiдомiй концентрацiї та рН. Експерименти проводили пiд контролем рН та йонної сили. Кiнетичнi дослiдження коливалися вiд мiлiсекунд до декiлькох хви- лин. В другiй серiї експериментiв розчини K2FeO4 було отримано електрохiмiчним син- тезом. Лужнi розчини калiй ферату(VI) в 8.0 М КОН готували електрохiмiчним роз- чиненням сталевих пластин (S=10 см2), що мiстили: C – 0.16 %; Мn – 0.43 %; Si – 0.04 %; S – 0.03 %; Р – 0.04 %; решта Fe. Експерименти проводили з використанням свiжих розчинiв калiй ферату(VI) та розчинiв, що витри- мувалися пiсля синтезу декiлька днiв, пiд контролем концентрацiї нiтрит йонiв. Кiне- тичнi дослiдження коливалися вiд декiлькох хвилин до годин. Встановлено, що максималь- на швидкiсть реакцiї окиснення досягається при використаннi розчину K2FeO4, витримано- го пiсля синтезу 8 днiв. Двi серiї дослiдiв показа- ли, що швидкiсть окиснення нiтрит йонiв зале- жить вiд концентрацiї протонованого ферату, HFeO-4. Дослiджено залежнiсть спостережу- ваних констант швидкостi вiд рН, концен- трацiй нiтриту та йонної сили. Розрахованi iстиннi константи швидкостi, порядки реак- цiї за нiтрит та ферат йонами, загальний порядок реакцiї. Знайдена константа швид- костi реакцiї окиснення води фератом(VI). Дослiдження, наведенi в данiй статтi, важ- ливi, тому що кiнетику окиснення шкiдливих неорганiчних та органiчних речовин ферата- ми(VI) лужних металiв широко застосовують для встановлення оптимальних параметрiв технологiчних процесiв очищення поверхневих вод, промислових стiчних вод та повiтря Ключовi слова: калiй ферат(VI), нiтрит йони, кiнетика окиснення, синтез фера- тiв(VI), лужнi розчини

Share

COinS