Child, Youth, and Family Studies, Department of

 

Date of this Version

2004

Comments

Published in Turkish Journal of Psychology (Türk Psikoloji Dergisi), 2004, 19(54), 109-128. (In Turkish).

Abstract

Bu araştırmada ergenlik dönemindeki gençlerin olumlu sosyal dawanışlannda yaş grobu ve cinsiyet farklılıklan ile bu davranışların anne-baba ve akran bağlılıklan, topluJukçu değerler, olumlu sosyal davranışla ilgili ahlaki muhakeme, empati ve başkalannın bakış açısını alma değişkenleri arasındakj ilişkiler jncelenmişrir. Araştırmanın ömeklemjni, yaşlan 11-21.5 (Ort. = 15.07, S = 2.50) arasında olan Ankara merkez ilindeki ilköğretjm, lise ve üniversitelerden ıoplam 550 öğrenci (300 erkek, 250 kız) oluşturmaktadır. Bulgular ergenlerin en çok itaarkar ve en az kamusal olumlu sosyal davranış sergiledjklerini göstermiş/jr. MANOVA bulgulan, küçük yaşlardili ergenlerjn daha çok kamusal ve iıaarkar büyük yaşlardili ergenlerin jse daha çok özgeci ve gizli olumlu sosyal davranış sergilediklerjni; erkeklerin daha çok kamusal, kızlann jse daha çok duygusal, itaarkar ve gizli olumlu sosyal davranış göstenne eğiljminde olduklarını oflaya koymuştur. Aynca kamusal ve duygusal olumlu sosyal davranışlarda yaş ve cjnsiyet orıak etkisi anlamlı bulunmuştur. Son olarak yapılan çoklu hiyerarşik regresyon analizleri kamusalolumlu sosyal davranışı akran bağlılığı (negatif yönde) ve IopJulukçu değerlerin, duygusal olumlu sosyal davranışı anne-baba (negatif yönde) ve akran bağlılığı, toplulukçu değerler ve empaıjnin; özgeci olumlu davranışı ıoplulukçu değerler ve empatinin (ikisi de negalif yönde); jlaatkar ve gizli olumlu sosyal davranışlan akran bağlılığı, toplulukçu değerler, ahlaki muhakeme ve başkalarının bakış açısını almanın manidar olarak yordadığı bulunmuştur.

This research examined age group and gender differences in adolescent prosocial acts and the associations between these behaviors and peer and parent attachments, collectivistic values, prosocial moral reasoning, perspective taking, and empathy. In this study 550 adolescents (300 boys, 250 girls) from middle and high schools, and college with ages ranging 11-21.5 years (M=15.07, SD=2.50) were recruited from Ankara, Turkey. Results indicate that adolescents displayed compliant prosocial behavior most followed by emotional, anonymous, altruistic, and public prosocial acts. MANOVA analyses revealed that younger adolescents displayed more public and emotional prosocial acts while older adolescents showed more altruistic and anonymous behaviors. Boys were more Iikely to display public prosocial behavior, while girls were more likely to report emotional, compliant, and anonymous prosocial acts. Age and gender inıeractions for public and emotional behaviors were found. Finally, hierarchical regression analyses showed that public prosocial acts were predicted by peer attachment (negatively) and collectivistic values. Peer attachment, parent attachment (negativeIy), colIectivistic values, and prosocial moral reasoning significantly predicted emotional prosocial behavior, but collectivİstic values and prosocial moral reasoning negatively predicted altruistic behavior. Finally, peer attachment, collectivistic values. prosocial moral reasoning, and perspective taking positively predicted both compliant and anonymous prosocial acts.

Share

COinS