Xu, Xiaoshan
Professor
Department of Physics and Astronomy
Nebraska Center for Materials and Nanoscience
310M Jorgensen Hall
Lincoln, Nebraska 68588-0299 United States
xiaoshan.xu@unl.edu
ORCID 0000-0002-4363-392X

Follow


2019

PDF

Nonvolatile voltage controlled molecular spin state switching, G. Hao, A. Mosey, X. Jiang, A. J. Yost, K. R. Sapkota, G. T. Wang, X. Zhang, J. Zhang, A. T. N'Diaye, R. Cheng, X. Xu, and P. A. Dowben

PDF

Ferroelectric polarization control of magnetic anisotropy in PbZr0.2Ti0.8O3/La0.8Sr0.2MnO3 heterostructures, Anil Rajapitamahuni, L. L. Tao, Y. Hao, Jingfeng Song, Xiaoshan Xu, Evgeny Y. Tsymbal, and Xia Hong

PDF

Noncollinear spin structure in Fe3+xCo3−xTi2 (x = 0, 2, 3) from neutron diffraction, Haohan Wang, Balamurugan Balamurugan, Rabindra Pahari, Ralph Skomski, Yaohua Liu, Ashfia Huq, D. J. Sellmyer, and Xiaoshan Xu

2018

PDF

Tuning the Neel Temperature of Hexagonal Ferrites by Structural Distortion, Kishan Sinha, Haohan Wang, Xiao Wang, Liying Zhou, Yuewei Yin, Wenbin Wang, Xuemei Cheng, David J. Keavney, Huibo Cao, Yaohua Liu, Xifan Wu, and Xiaoshan Xu

PDF

Honeycomb lattice Na2IrO3 at high pressures: A robust spin-orbit Mott insulator, Xiaoxiang Xi, Xiangyan Bo, X. S. Xu, P. P. Kong, Z. Liu, X. G. Hong, C. Q. Jin, G. Cao, Xiangang Wan, and G. L. Carr

PDF

A brief review of ferroelectric control of magnetoresistance in organic spin valves, Xiaoshan Xu

PDF

Nanostructural origin of semiconductivity and large magnetoresistance in epitaxial NiCo2O4/Al2O3 thin films, Congmian Zhen, Xiaozhe Zhang, Wengang Wei, Wenzhe Guo, Ankit Pant, Xiaoshan Xu, Jian Shen, Li Ma, and Denglu Hou

2017

PDF

Electronic structure and direct observation of ferrimagnetism in multiferroic hexagonal YbFeO3, Shi Cao, Kishan Sinha, Xin Zhang, Xiaozhe Zhang, Xiao Wang, Yuewei Yin, Alpha T. N’Diaye, Jian Wang, David J. Keavney, Tula R. Paudel, Yaohua Liu, Xuemei Cheng, Evgeny Y. Tsymbal, Peter A. Dowben, and Xiaoshan Xu

PDF

Effects of biaxial strain on the improper multiferroicity in h-LuFeO3 films studied using the restrained thermal expansion method, Kishan Sinha, Yubo Zhang, Xuanyuan Jiang, Hongwei Wang, Xiao Wang, Xiaozhe Zhang, Philip J. Ryan, Jong-Woo Kim, John Bowlan, Dmitry A. Yarotski, Yuelin Li, Anthony D. DiChiara, Xuemei Cheng, Xifan Wu, and Xiaoshan Xu

2016

PDF

On the Structural Origin of the Single-ion Magnetic Anisotropy in LuFeO3, Shi Cao, Xiaozhe Zhang, Tula R. Paudel, Kishan Sinha, Xiao Wang, Xuanyuan Jiang, Wenbin Wang, Stuart Brutsche, Jian Wang, Philip J. Ryan, Jong-Woo Kim, Xuemei Cheng, Evgeny Y. Tsymbal, Peter A. Dowben, and Xiaoshan Xu

PDF

Phase separation in LuFeO3 films, Shi Cao, Xiaozhe Zhang, Kishan Sinha, Wenbin Wang, Jian Wang, Peter A. Dowben, and Xiaoshan Xu

PDF

Chemical ordering suppresses large-scale electronic phase separation in doped manganites, Yinyan Zhu, Kai Du, Jiebin Niu, Lingfang Lin, Wengang Wei, Hao Liu, Hanxuan Lin, Kai Zhang, Tieying Yang, Yunfang Kou, Jian Shao, Xingyu Gao, Xiaoshan Xu, Xiaoshan Wu, Shuai Dong, Lifeng Yin, and Jian Shen

2015

PDF

The influence of charge and magnetic order on polaron and acoustic phonon dynamics in LuFe2O4, J. Lee, S. A. Trugman, C. L. Zhang, D. Talbayev, Xiaoshan Xu, S.-W. Cheong, D. A. Yarotski, A. J. Taylor, and R. P. Prasankumar

Link

PHYS 231: Electric and Electronic Circuits, Xiaoshan Xu

PDF

PHYS 231: Electric and Electronic Circuits—A Peer Review of Teaching Project Benchmark Portfolio, Xiaoshan Xu

2014

PDF

Active control of magnetoresistance of organic spin valves using ferroelectricity, Dali Sun, Mei Fang, Xiaoshan Xu, Lu Jiang, Hangwen Guo, Yanmei Wang, Wenting Yang, Lifeng Yin, Paul C. Snijders, T. Z. Ward, Zheng Gai, X. -G. Zhang, Ho Nyung Lee, and Jian Shen

PDF

Structural and electronic origin of the magnetic structures in hexagonal LuFeO3, Hongwei Wang, Igor V. Solovyev, Wenbin Wang, Xiao Wang, Philip J. Ryan, David J. Keavney, Jong-Woo Kim, Thomas Z. Ward, Leyi Zhu, Jian Shen, X. M. Cheng, Lixin He, Xiaoshan Xu, and Xifan Wu

PDF

Multiferroic hexagonal ferrites (h-RFeO3, R=Y, Dy-Lu): an experimental review, Xiaoshan Xu and Wenbin Wang

2013

PDF

Growth diagram of La0.7Sr0.3MnO3 thin films using pulsed laser deposition, Hangwen Guo, Dali Sun, Wenbin Wang, Zheng Gai, Ivan Kravchenko, Jian Shao, Lu Jiang, Thomas Z. Ward, Paul C. Snijders, Lifeng Yin, Jian Shao, and Xiaoshan Xu

PDF

Probing the Interplay between Quantum Charge Fluctuations and Magnetic Ordering in LuFe2O4, J. Lee, S. A. Turgman, C. D. Batista, C. L. Zhang, D. Talbayev, X. S. Xu, S. -W. Cheong, D. A. Yarotski, A. J. Taylor, and R. P. Prasankumar

PDF

Stacking Principle and Magic Sizes of Transition Metal Nanoclusters Based on Generalized Wulff Construction, S. F. Li, X. J. Zhao, X. S. Xu, Y. F. Gao, and Zhenyu Zhang

PDF

Infrared phonon modes in multiferroic single-crystal FeTe2O5Br, K. H. Miller, X. S. Xu, H. Berger, V. Cracium, Xiaoxiang Xi, C. Martin, G. L. Carr, and D. B. Tanner

PDF

Room-Temperature Multiferroic Hexagonal LuFeO3 Films, Wenbin Wang, Jun Zhao, Wenbo Wang, Zheng Gai, Nina Balke, Miaofang Chi, Ho Nyung Lee, Wei Tian, Leyi Zhu, Xuemei Cheng, David J. Keavney, Jieyu Yi, Thomas Z. Ward, Paul C. Snijders, Hans M. Christen, Weida Wu, Jian Shen, and Xiaoshan Xu

2012

PDF

Growth diagram and magnetic properties of hexagonal LuFe2O4 thin films, Wenbin Wang, Zheng Gai, Miaofang Chi, Jason D. Fowlkes, Jieyu Yi, Leyi Zhu, Xuemei Cheng, David J. Keavney, Paul C. Snijders, Thomas Z. Ward, Jian Shen, and Xiaoshan Xu

PDF

Crystal field splitting and optical bandgap of hexagonal LuFeO3 films, Wenbin Wang, Hongwei Wang, Xiaoying Xu, Leyi Zhu, Lixin He, Elizabeth Wills, Xuemei Cheng, David J. Keavney, Jian Shen, Xifan Wu, and Xiaoshan Xu

2011

PDF

Metastability of Free Cobalt and Iron Clusters: A Possible Precursor to Bulk Ferromagnetism, Xiaoshan Xu, Shuangye Yin, Ramiro Moro, Anthony Liang, John Bowlan, and Walt A. de Heer

2010

PDF

Optical properties of quasi-tetragonal BiFeO3 thin films, P. Chen, N. J. Podraza, X. S. Xu, A. Melville, E. Vlahos, V. Gopalan, R. Ramesh, D. G. Schlom, and J. L. Musfeldt

PDF

Adsorption-controlled growth of BiMnO3 films by molecular-beam epitaxy, J. H. Lee, X. Ke, R. Misra, J. F. Ihlefeld, X. S. Xu, Z. G. Mei, T. Heeg, M. Roeckerath, J. Schubert, Z. K. Liu, J. L. Musfeldt, P. Schiffer, and D. G. Schlom

PDF

Magnetodielectric coupling of infrared phonons in single-crystal Cu2OSeO3, K. H. Miller, X. S. Xu, H. Berger, E. S. Knowles, D. J. Arenas, M. W. Meisel, and D. B. Tanner

PDF

Lattice dynamical probe of charge order and antipolar bilayer stacking in LuFe2O4, X. S. Xu, J. de Groot, Q.-C. Sun, B. C. Sales, D. Mandrus, M. Angst, A. P. Litvinchuk, and J. L. Musfeldt

PDF

Tunable band gap in Bi(Fe1−xMnx)O3 films, X. S. Xu, J. F. Ihlefeld, J. H. Lee, O. K. Ezekoye, E. Vlahos, R. Ramesh, V. Gopalan, X. Q. Pan, D. G. Schlom, and J. L. Musfeldt

2009

PDF

Magnon sidebands and spin-charge coupling in bismuth ferrite probed by nonlinear optical spectroscopy, M. O. Ramirez, A. Kumar, S. A. Denev, N. J. Podraza, X. S. Xu, R. C. Rai, Y. H. Chu, J. Seidel, L. W. Martin, S. -Y. Yang, E. Saiz, J. F. Ihlefeld, S. Lee, J. Klug, S. W. Cheong, M. J. Bedzyk, O. Auciello, D. G. Schlom, R. Ramesh, J. Orenstein, J. L. Musfeldt, and V. Gopalan

PDF

Optical properties and magnetochromism in multiferroic BiFeO3, X. S. Xu, T. V. Brinzari, S. Lee, Y. H. Chu, L. W. Martin, A. Kumar, S. McGill, R. C. Rai, R. Ramesh, V. Gopalan, S. W. Cheong, and J. L. Musfeldt

PDF

Absence of Spin Liquid Behavior in Nd3Ga5SiO14 Using Magneto-Optical Spectroscopy, X. S. Xu, T. V. Brinzari, S. McGill, H. D. Zhou, C. R. Wiebe, and J. L. Musfeldt

2008

PDF

Photoconductivity in BiFeO3 thin films, S. R. Basu, L. W. Martin, Y. H. Chu, M. Gajek, R. Ramesh, R. C. Rai, X. S. Xu, and J. L. Musfeldt

PDF

Optical band gap of BiFeO3 grown by molecular-beam epitaxy, J. F. Ihlefeld, N. J. Podraza, Z. K. Liu, R. C. Rai, X. Xu, T. Heeg, Y. B. Chen, J. Li, R. W. Collins, J. L. Musfeldt, X. Q. Pan, J. Schubert, R. Ramesh, and D. G. Schlom

PDF

Charge Order, Dynamics, and Magnetostructural Transition in Multiferroic LuFe2O4, X. S. Xu, M. Angst, T. V. Brinzari, R. P. Hermann, J. L. Musfeldt, A. D. Christianson, D. Mandrus, B. C. Sales, S. McGill, J. -W. Kim, and Z. Islam

2007

PDF

Magnetic Enhancement in Cobalt-Manganese Alloy Clusters, Shuangye Yin, Ramiro Moro, Xiaoshan Xu, and Walter A. de Heer

2005

PDF

Magnetic Moments and Adiabatic Magnetization of Free Cobalt Clusters, Xiaoshan Xu, Shuangye Yin, Ramiro Moro, and Walt A. de Heer

PDF

Measurement of magnetic moments of free BiNMnM clusters, Shuangye Yin, Xiaoshan Xu, Ramiro Moro, and Walt A. de Heer

2004

PDF

Spin Uncoupling in Free Nb Clusters: Support for Nascent Superconductivity, Ramiro Moro, Shuangye Yin, Xiaoshan Xu, and Walt A. de Heer

2003

PDF

Ferroelectricity in Free Niobium Clusters, Ramiro Moro, Xiaoshan Xu, Shuangye Yin, and Walt A. de Heer